ประกันรายได้ข้าวชาวนาจะได้รับเงินคนละเท่าไร ชดเชยราคาข้าวการประกันรายได้ข้าวล่าสุด

ประกันรายได้ข้าว อัพเดทประกันรายได้ข้าวล่าสุด โอนแล้ว งวดที่ 8-9 รีบตรวจสอบ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีการอัพเดทข่าวการโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยทางธนาคาร ธกส ได้ทำการโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวล่าสุดแก่ผู้ปลูกข้าว ปี 2567/2567 งวดที่ 8-9 ให้แก่เกษตรกว่า 377,122 ครัวเรือน เป็นวงเงินกว่า 4,838 ล้านบาท โดยเกษตรสามารถตรวจสอบรายละเอียดยอดเงินออนไลน์ผ่านทางแอปธนาคาร ธกส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทั้งนี้ ได้มีการชดเชยราคาข้าวซึ่งมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคาร ธกส ใช้จ่ายเป็นค่าประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้ชดเชยราคาข้าวตันละ 15,000 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 14,000 บาท   ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 11,000 บาท ,ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 10,000 บาท และ ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 12,000 บาท โดยเกษตรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือตรวจประกันรายได้ข้าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยจะมีรายะลเอียดของบัญชี จำนวนเงินและโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ โดยสามารถทราบผลการโอนเงินราคาประกันรายได้ข้าวได้ทันที ซึ่งหากได้รับเงินประกันรายได้ข้าว ระบบจะขึ้นว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่ขึ้น สามารถติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการราคาประกันรายได้ข้าว โดยธนาคาร ธกส. ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน  นอกจากตรวจสอบราคาประกันรายได้ข้าวผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com แล้ว ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านแอพออนไลน์ Frambook ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกด้วย 

ประกันรายได้ข้าว สิ่งที่ผู้ปลูกข้าวต้องรู้ไว้

ประกันรายได้ข้าวคือ นโยบายเร่งด่วนเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยประกันรายได้ข้าวจะเป็นหลักประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยชาวนาผู้ปลูกข้าวสามารถลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขอรับประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวโดยจะเป็นการทำสัญญาประกันรายได้ข้าวจากธนาคาร ธกส. โดยราคาประกัน คือ ราคาผลิตผลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าวเปลือกที่รัฐบาลประกาศประกันราคาให้กับเกษตรผู้ผลิต โดยคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อรับการชดเชยราคาข้าวจากโครงการประกันรายได้ข้าว จะต้องเป็นเกษตรกรไทยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้าวนาปี มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจะต้องได้รับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสามารถตรวจสอบการับเงินประกันรายได้ข่าวจากบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ธกส. 

ประกันรายได้ข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ 

โดยประกันรายได้ข้าวเป็นการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากราคาประกันรายได้ข้าวจากผลผลิตอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาเพื่อไม่ให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุนจากการขายข้าว ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ เงินประกันรายได้ข้าว เพื่อชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าว  โดยประกันรายได้ข้าวล่าสุดได้มีการอัพเดทข่าวการชดเชยราคาข้าว สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์การโอนเงินประกันรายได้ข้าว ได้ตามนี้ 

1.โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 2566/67 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนเงินวันที่ 9-13 ธันวาคม 2567 โดยตั้งเป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

2.โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนเงินวันที่ 13-17 ธันวาคม 2567 เป้าหมายเกษตรกรอยู่ที่ 4.57 ล้านครัวเรือน

3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เริ่มโอนวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป้าหมายเกษตรกรอยู่ที่ 1.88 ล้านราย 

ซึ่งประกันรายได้ข้าวล่าสุด งวดที่ 8-9 2567 นี้เป็นการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ถดถอยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น