สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพวงเงินพร้อมใช้

เงินเดือน

15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 16-25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-59 ปีสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

ข้อควรรู้ก่อนที่เราจะสมัครหรือลงทะเบียนว่าสินเชื่อไหนอนุมัติง่าย นั่นคือเงินด่วนธนาคารกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนไหน เช่น สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ มนุษย์เงินเดือน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 4 ข้อหลัก ๆ ได้แก่ เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนการอมุมัติสินเชื่อ เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ และค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ โดยทั่วไปผู้ที่จะกู้เงินธนาคารกรุงเทพต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี ในส่วนของขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ เริ่มจากให้เรายื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารหริอผ่านแอพบัวหลวง แล้วส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ แล้วนัดทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง

นอกจากนี้ เอกสารที่ใช้ในการใช้บริการจะประกอบด้วย เอกสารส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน เป็นต้น เอกสารหลักประกันขอสินเชื่อ และ เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน และสิ่งสำคัญประการสุดท้ายคือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อซึ่งรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับสินเชื่อแต่ละประเภท

 

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ เพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน

สินเชื่อบัวหลวง เป็นสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน อาจจะเรียกว่าเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ sme ก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่ารายละเอียดการขอสินเชื่อหรือคุณสมบัติการสมัครลงทะเบียนย่อมแตกต่างจากสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพหรือสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพแน่นอน โดยวัตถุประสงค์หลักของสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันก็เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายสถานีบริการน้ำมัน และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของตัวเอง

ทั้งนี้จากข้อมูลออนไลน์ในเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ ณ ปี 2567 ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่า ต้องเป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5.0 ล้านบาท ขึ้นไป เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ประเภทผู้ประกอบการลงทุนและบริหาร, บริษัทน้ำมันลงทุนและดำเนินการโดยผู้ประกอบการ, บริษัทน้ำมันและผู้ประกอบการร่วมกันลงทุน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากบริษัทน้ำมัน

กรณีนิติบุคคลที่เปิดดำเนินการแล้ว ขอธนาคารกรุงเทพกู้เงิน เพื่อปรับปรุง, ขยาย และเงินทุนหมุนเวียน ต้องมีงบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากร ย้อนหลัง 3 ปี มีกำไรสุทธิติดต่อกัน 2 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ ที่สำคัญคือต้องไม่มีประวัติค้างชำระค่าน้ำมันและสินค้า กับบริษัทน้ำมัน 

 

บริการคำขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์

บริการส่งคำขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์เป็นบริการที่เราสามารถส่งคำขอกู้เงินด่วนฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่บัวหลวงได้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา ซึ่งรายละเอียดที่เราต้องกรอกข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อีเมล เวลาที่ติดต่อได้สะดวก จังหวัดที่ติดต่อได้สะดวก และสาขาที่ติดต่อได้สะดวก ซึ่งบริการส่งคำขอสินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงเทพออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาไม่ให้เราต้องเสียเวลสาต่อคิวที่ธนาคาร ในระหว่างที่เราส่งคำขอ เราก็เอาเวลาไปหาข้อมูลสินเชื่อที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ หรือสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ sme เป็นต้น


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครบัตรเครดิต TMRW กับธนาคาโดยตรงที่นี่

เงินเดือน

ถึง 15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

บัตร citi prestige ตอบทุกโจทย์ความต้องการ

เงินเดือน

ถึง 50000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

สมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกรเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

เงินเดือน

ถึง 15000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป