x x
x x

29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555

09/04/2012

29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555

กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-ลาว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุพานุวง) สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2558

วัตถุประสงค์มีดังต่อไปนี้:

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรม ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้สถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์เหล่านี้ถูกทำให้ลุล่วงโดยการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างนักเรียนและอาจารย์จากสองมหาวิทยาลัย เช่น การสัมนา การปลูกต้นไม้ การแข่งขันกีฬา


x