x x
x x

What’s New

กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ เอกอัครราชทูต จิตติ สุวรรณิก และคณะ เดินทางไปหารือกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ซึ่งทางคณะอักษรศาสตร์มีความสนใจที่จะร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศสามารถส่งแนวโครงการต่างๆ และคณะอักษรศาสตร์จะให้ความร่วมมือด้านคณาจารย์ 
more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศจัดคณะเดินทาง นำโดย เอกอัครราชทูต จิตติ สุวรรณิก ไปหารือกับสถาบันการต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-ลาว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุพานุวง) สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว

more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการสัมมนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมิติประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน” โดยมหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงานสัมนาทางวิชาการเรื่อง "ประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ จีงหวัดเชียงราย
more detail
 


News 1 - 5 of 5
First | Prev. | 1 | Next | Last | All
x