x x
x x

กิจกรรมของมูลนิธิ

การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล

8 มิถุนายน 2552
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลมูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ประจำปี 2552”
 
งานกฐินพระราชทาน

25 ตุลาคม 2551
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปในโครงการอัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเนปาล
 

x