x x
x x

การสัมมนา/โครงการวิจัย/การประชุม

กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ เอกอัครราชทูต จิตติ สุวรรณิก และคณะ เดินทางไปหารือกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ซึ่งทางคณะอักษรศาสตร์มีความสนใจที่จะร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศสามารถส่งแนวโครงการต่างๆ และคณะอักษรศาสตร์จะให้ความร่วมมือด้านคณาจารย์ 

more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศจัดคณะเดินทาง นำโดย เอกอัครราชทูต จิตติ สุวรรณิก ไปหารือกับสถาบันการต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-ลาว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุพานุวง) สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2558
more detail
 

กระทรวงการต่างปรเทศจัดโครงการสัมมนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการนำเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับ “ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมิติประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน” และให้นักบริหารและผู้ปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงราย

more detail
 

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ และศูนย์กฎหมายและนโยบายระดับโลก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ประชาคมอาเซียน: คนไทย ประเทศไทย ได้หรือเสีย อะไรและจะต้องเตรียมตัวอย่างไร"

more detail
 

สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

more detail
 

ในขณะที่ประชาคมอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 รวมถึงนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้มีการกระจายความรู้ด้านการต่างประเทศสู่ประชาชน
more detail
 

สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ และ คณะรัฐศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
more detail
 

สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พม่าในประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

more detail
 


News 1 - 10 of 35
First | Prev. | 1 2 3 4 | Next | LastAll
x