x x
x x

รายงานและสรุปผลกิจกรรมDownload File : การบรรยายพิเศษเรื่อง “Post-Nehruvian Indian Foreign Policy and the Rise of India” การบรรยายพิเศษเรื่อง “Post-Nehruvian Indian Foreign Policy and the Rise of India”
Download File : สรุปผลการบรรยายพิเศษของ SIFA เรื่อง ?รวมใจสร้างเยาวชนไทยให้นำประเทศสู่การกินดีอยู่ดี อยู่เย็นเป็นสุข? โดย ฯพณฯ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ อเมริกา วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการบรรยายพิเศษของ SIFA เรื่อง ?รวมใจสร้างเยาวชนไทยให้นำประเทศสู่การกินดีอยู่ดี อยู่เย็นเป็นสุข? โดย ฯพณฯ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ อเมริกา วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
Download File : สรุปผลการเสวนาเรื่อง ?อนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือในภูมิภาคสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี? นำโดยการปาฐกถาเรื่อง ?วิวาทะเรื่องจีดีพีในระดับสากล? โดย ดร. โจเซฟ สติกลิทซ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552 สรุปผลการเสวนาเรื่อง ?อนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือในภูมิภาคสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี? นำโดยการปาฐกถาเรื่อง ?วิวาทะเรื่องจีดีพีในระดับสากล? โดย ดร. โจเซฟ สติกลิทซ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552
Download File : บทบรรยายพิเศษเรื่อง ?กระบวนการระงับข้อพิพาท ในคดี Pedra Branca ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย? โดยนาย Tommy Koh เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 บทบรรยายพิเศษเรื่อง ?กระบวนการระงับข้อพิพาท ในคดี Pedra Branca ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย? โดยนาย Tommy Koh เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552
(มอบให้โดยท่าน ออท. Tommy Koh)
Download File : บทความเรื่อง "The Land Reclamation Case: Thoughts and Reflections" โดย Tommy Koh และ Jolene Lin จาก Singapore Year Book of International Law and Contributorsม, Volume 10, 2006 บทความเรื่อง "The Land Reclamation Case: Thoughts and Reflections" โดย Tommy Koh และ Jolene Lin จาก Singapore Year Book of International Law and Contributorsม, Volume 10, 2006
(มอบให้โดยนาย Tommy Koh เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในการบรรยายพิเศษของ SIFA เรื่อง "กระบวนการระงับข้อพิพาท ในคดี Pedra Branca ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย" บรรยายโดยท่าน ออท. Tommy Koh เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่กระทรวงการต่างประเทศ)
Download File : บทบรรยายพิเศษเรื่อง "การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการ" โดย H.E. Tjaco van den Hout เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 บทบรรยายพิเศษเรื่อง "การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการ" โดย H.E. Tjaco van den Hout เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

(มอบให้โดยท่าน ออท. Tjaco van den Hout)


Download File : บทบรรยายพิเศษเรื่อง "Foreign Policies of Peru and Latin America, with Emphasis on Asia"  โดย H.E. Mr. Gonzalo Gutierrez Reinel ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู วันที่ 1 สิงหาคม 2551 บทบรรยายพิเศษเรื่อง "Foreign Policies of Peru and Latin America, with Emphasis on Asia" โดย H.E. Mr. Gonzalo Gutierrez Reinel ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู วันที่ 1 สิงหาคม 2551
(มอบให้โดยท่าน ผช. รมว. กต. Gutierrez Reinel )
Download File : สรุปผลบรรยายพิเศษเรื่อง  " Foreign Policies of Peru and Latin America, with Emphasis on Asia"  โดย H.E. Mr. Gonzalo Gutierrez Reinel วันที่ 1 สิงหาคม 2551 สรุปผลบรรยายพิเศษเรื่อง " Foreign Policies of Peru and Latin America, with Emphasis on Asia" โดย H.E. Mr. Gonzalo Gutierrez Reinel วันที่ 1 สิงหาคม 2551
Download File : บทบรรยายพิเศษเรื่อง "The U.S. Foreign Policy and 2008 Presidential Election"  โดย  Mr. Lorne W. Craner วันที่ 21 ธันวาคม 2550 บทบรรยายพิเศษเรื่อง "The U.S. Foreign Policy and 2008 Presidential Election" โดย Mr. Lorne W. Craner วันที่ 21 ธันวาคม 2550
Download File : บทบรรยายพิเศษเรื่อง "Impending Threats to the Global Economic Order" โดย Dr. Joseph Stiglitz วันที่ 7 มกราคม 2548 บทบรรยายพิเศษเรื่อง "Impending Threats to the Global Economic Order" โดย Dr. Joseph Stiglitz วันที่ 7 มกราคม 2548

News 1 - 10 of 10
First | Prev. | 1 | Next | Last | All

 

 
x