x x
x x

รายงานและสรุปผลกิจกรรม


Download File : การบรรยายพิเศษเรื่อง “Post-Nehruvian Indian Foreign Policy and the Rise of India” การบรรยายพิเศษเรื่อง “Post-Nehruvian Indian Foreign Policy and the Rise of India”
Download File : สรุปผลการบรรยายพิเศษของ SIFA เรื่อง ?รวมใจสร้างเยาวชนไทยให้นำประเทศสู่การกินดีอยู่ดี อยู่เย็นเป็นสุข? โดย ฯพณฯ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ อเมริกา วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการบรรยายพิเศษของ SIFA เรื่อง ?รวมใจสร้างเยาวชนไทยให้นำประเทศสู่การกินดีอยู่ดี อยู่เย็นเป็นสุข? โดย ฯพณฯ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ อเมริกา วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
Download File : สรุปผลการเสวนาเรื่อง ?อนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือในภูมิภาคสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี? นำโดยการปาฐกถาเรื่อง ?วิวาทะเรื่องจีดีพีในระดับสากล? โดย ดร. โจเซฟ สติกลิทซ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552 สรุปผลการเสวนาเรื่อง ?อนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก: ความร่วมมือในภูมิภาคสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี? นำโดยการปาฐกถาเรื่อง ?วิวาทะเรื่องจีดีพีในระดับสากล? โดย ดร. โจเซฟ สติกลิทซ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552
Download File : บทบรรยายพิเศษเรื่อง ?กระบวนการระงับข้อพิพาท ในคดี Pedra Branca ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย? โดยนาย Tommy Koh เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 บทบรรยายพิเศษเรื่อง ?กระบวนการระงับข้อพิพาท ในคดี Pedra Branca ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย? โดยนาย Tommy Koh เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552
(มอบให้โดยท่าน ออท. Tommy Koh)
Download File : บทความเรื่อง "The Land Reclamation Case: Thoughts and Reflections" โดย Tommy Koh และ Jolene Lin จาก Singapore Year Book of International Law and Contributorsม, Volume 10, 2006 บทความเรื่อง "The Land Reclamation Case: Thoughts and Reflections" โดย Tommy Koh และ Jolene Lin จาก Singapore Year Book of International Law and Contributorsม, Volume 10, 2006
(มอบให้โดยนาย Tommy Koh เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในการบรรยายพิเศษของ SIFA เรื่อง "กระบวนการระงับข้อพิพาท ในคดี Pedra Branca ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย" บรรยายโดยท่าน ออท. Tommy Koh เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่กระทรวงการต่างประเทศ)Download File : บทบรรยายรายการทูตสนทนาครั้งที่ 11 เรื่อง "The Overview of ASEAN-Republic of Korea Partnership and Future Relations" วันที่ 19 มิถุนายน 2552 บทบรรยายรายการทูตสนทนาครั้งที่ 11 เรื่อง "The Overview of ASEAN-Republic of Korea Partnership and Future Relations" วันที่ 19 มิถุนายน 2552
(Power-Point Presentation มอบให้โดยท่าน ออท. Chung Hae-moon)
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการทูตสนทนาครั้งที่ 11 เรื่อง "The Overview of ASEAN-Republic of Korea Partnership and Future Relations" วันที่ 19 มิถุนายน 2552 สรุปสาระสำคัญจากรายการทูตสนทนาครั้งที่ 11 เรื่อง "The Overview of ASEAN-Republic of Korea Partnership and Future Relations" วันที่ 19 มิถุนายน 2552
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการทูตสนทนา ครั้งที่ 10 เรื่อง ?INDONESIA: A Journey Towards a Mature Democratic Country in the Region? สรุปสาระสำคัญจากรายการทูตสนทนา ครั้งที่ 10 เรื่อง ?INDONESIA: A Journey Towards a Mature Democratic Country in the Region?
Download File : สรุปสาระสำคัญรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 9 เรื่อง ?How is Singapore Tackling its Economic Downturn?? สรุปสาระสำคัญรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 9 เรื่อง ?How is Singapore Tackling its Economic Downturn??
Download File : สรุปสาระสำคัญรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 8 เรื่อง ?The UN Initiative Alliance of Civilization: Objectives and Best Practices? สรุปสาระสำคัญรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 8 เรื่อง ?The UN Initiative Alliance of Civilization: Objectives and Best Practices?
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 7 เรื่อง "Cultural Diplomacy" สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 7 เรื่อง "Cultural Diplomacy"
(บทบรรยายมอบให้โดยท่าน ออท. Edgard Telles Ribeiro)
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 6 เรื่อง "US Election 2008" โดย H.E. Mr. Eric G. John สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 6 เรื่อง "US Election 2008" โดย H.E. Mr. Eric G. John
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 5 เรื่อง " From Putin to Medvedev : Russia in transition? " สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 5 เรื่อง " From Putin to Medvedev : Russia in transition? "
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 4 เรื่อง " India - the Challenge of Democracy " สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 4 เรื่อง " India - the Challenge of Democracy "
Download File : สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 3 เรื่อง " Common Assets and Common Challenges: the Past and Future of Japan-Thailand Relations" สรุปสาระสำคัญจากรายการ Ambassador Talks ครั้งที่ 3 เรื่อง " Common Assets and Common Challenges: the Past and Future of Japan-Thailand Relations"

x