x x
x x

เกี่ยวกับ SIFA

Saranrom Institute of Foreign Affairs (SIFA)

สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 ภายในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งระดมความคิดทางวิชาการด้านการต่างประเทศ และเป็นเวทีในการนำเสนอความคิด วิสัยทัศน์ และทำความเข้าใจทางด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ให้แนวนโยบาย และกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ให้ทุนดำเนินงานของสถาบันฯ

การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนโยบายการต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน คนไทยมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการต่างประเทศเพื่อที่จะรับมือกับโลกที่หมุนเร็วมากขึ้น ณ ปัจจุบัน

1. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจในประเด็นปัจจุบันด้านนโยบายต่างประเทศ
2. สร้างโอกาสในการอภิปรายนโยบายและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องและประเด็นในด้านต่างๆ ของการต่างประเทศ กล่าวคือ:
การเมืองระหว่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การศึกษากลยุทธ์
ฏหมายระหว่างประเทศ

         

เพื่อที่จะบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ข้างต้น SIFA จึงได้กำหนดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. จัดเวทีระดมความคิดหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านการต่างประเทศ
2. จัดงานประชุมหารือกับทางสถาบันวิชาการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนการวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันที่คล้ายคลึงกันในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

          

1. นายศุภร พลมณี    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

2. นางสคราญ สมนึก  

           

1. นางสาวรรินธร หงส์ประสิทธิ์

2. นางสาวร่มฉัตร พงษ์ภมร
 


              

               
              
 
     
     
     
 


     

x